e-Kancelaria

Dane do faktury:
Opis problemu:
Przepisz kod z obrazka:
 Akceptuję Regulamin
Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin elektronicznego systemu świadczenia usług prawnych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług prawnych w ramach elektronicznego systemu świadczenia usług prawnych – usługami elektronicznymi - przez Kancelarię Radców Prawnych Dutkowski i Jaworski Spółka jawna z siedzibą w Olsztynie przy ul. Partyzantów 65/2 (NIP: 7393471466), wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 443239.
§1 Definicje

Poniższe określenia użyte w Regulaminie świadczenia Usług Prawnych, mają następujące znaczenie:
Serwis lub Portal - serwis/portal Kancelarii Radców Prawnych Dutkowski i Jaworski - dostępny pod adresem www.dutkowski-jaworski.pl.
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.
Administrator - Kancelaria Radców Prawnych Dutkowski i Jaworski Spółka jawna z siedzibą w Olsztynie przy ul. Partyzantów 65/2 (NIPŁ 7393471466).
Usługa prawna - świadczona przez Administratora porada prawna w zakresie prawa. W jej zakres wchodzą: Porady prawne, Opinie prawne, umowy i inne zagadnienia prawne z zakresu prawa cywilnego (w tym ubezpieczeń) oraz prawa pracy - określone na w zakładce Serwisu: „Zakres usług”.
Pytanie prawne - konkretne zapytanie przedstawione przez Użytkownika przy wykorzystaniu Serwisu dotyczące dowolnego zagadnienia prawnego, wchodzącego w Zakres Usług Serwisu.

§2 Postanowienia ogólne

Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną a także sposób korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Majątkowe prawa autorskie do Serwisu należą do Administratora. Serwis jest chroniony na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).
Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszego regulaminu serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu. Zamawiając Usługę prawną, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem.

§3 Świadczenie Usług przez Serwis

Z Usług prawnych może skorzystać Użytkownik, który zgodnie z Regulaminem zawarł Umowę z Administratorem i wniósł stosowną opłatę.
Użytkownik zawiera Umowę z Administratorem przez zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte oraz złożenie zlecenia na świadczenie Usług prawnych.
Usługi polegają na udzieleniu Użytkownikom Serwisu Usług prawnych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Usługi świadczone przez Serwis są płatne z góry.
Usługi prawne są udzielane przez Serwis w terminie 24 godzin pracy Administratora.
Koszt Usług prawnych określa wycena każdego zadanego Pytania prawnego dokonana przez Administratora, o której Użytkownik zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w Pytaniu.
Usługa prawna może zostać opłacona wyłącznie za pomocą przelewu bankowego.
W celu skorzystania z Usługi prawnej należy przedstawić Pytanie prawne za pomocą: zapytania wysłanego za pośrednictwem dostępnego na Portalu formularza zapytania.
Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą. Dane oraz opłata za usługę będą podstawą do wystawienia Użytkownikowi faktury. Pytanie powinno być sformułowane przez Użytkownika w sposób możliwie jak najbardziej zwięzły, zawierając w swojej treści jedno zagadnienie. W Pytaniu prawnym należy wskazać wszelkie istotne okoliczności faktyczne związane z postawionym Pytaniem. Użytkownik za pośrednictwem maila ma możliwość dołączenia do sformułowanego pytania dodatkowych dokumentów (w formie załączników), istotnych dla zadanego pytania.
Niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia dokonania przez Użytkownika płatności za usługę, zgłoszone Pytanie prawne zostaje zarejestrowana w systemie i uruchomiona zostaje procedura wykonania usługi w wybranym przez Użytkownika trybie.
Brak płatności za usługę powoduje brak udzielenia przez Serwis odpowiedzi na zadane Pytanie prawne.
Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Użytkownikowi zamawiającemu poradę prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271, z późn. zm.).
Odpowiedzi na Pytania prawne zadane przez Użytkowników Serwisu mają charakter porady prawnej, udzielanej przez radcę prawnego. Gdy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane Pytanie prawne niezbędne staje się zapoznanie z treścią dokumentów, w szczególności: umów, pism procesowych, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, orzeczeń, decyzji administracyjnych i innych, Serwis ma prawo wezwania drogą elektroniczną Użytkownika do dostarczenia koniecznych dokumentów (w postaci faksu lub maila ze skanem dokumentów).
Uzupełnienie Pytania prawnego przez Użytkownika, na podstawie sporządzonej przez Administratora prośby o sprecyzowanie nie stanowi nowego Pytania prawnego, w związku z czym opłata za Usługę prawną nie ulega zmianie.
Złożenie przez Użytkownika dodatkowych pytań lub wniosków o wyjaśnienia będzie traktowane jako odrębne Pytanie prawne.
Termin na udzielenie porady, rozpoczyna swój bieg od chwili dostarczenia do Administratora powyższych dokumentów w jakości pozwalającej na zapoznanie się z nimi (odpowiednia jakość dokumentów).
Serwis udziela odpowiedzi na Pytanie prawne na podstawie przedstawionych danych oraz aktualnego stanu prawnego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne przedstawienie stanu faktycznego przez Użytkownika.
Usługa prawna jest uznawana za wyczerpującą i rzetelną, jeżeli obejmuje okoliczności faktyczne i dokumenty dostarczone przez Użytkownika. Niedostarczenie, niepełne dostarczenie lub nieprawidłowe dostarczenie danych przez Użytkownika pozostaje bez wpływu na prawidłowość i rzetelność udzielanej Usługi prawnej.
Termin na udzielenie porady, rozpoczyna swój bieg od chwili dostarczenia do administratora powyższych dokumentów w jakości pozwalającej na zapoznanie się (czytelnych dokumentów).
Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania o treści obraźliwej, lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich, jak również osób, które nagminnie wysyłają zapytania w tej samej sprawie bez wcześniejszej opłaty.

§4 Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za treść świadczonych Usług prawnych.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z czasowym zaprzestaniem lub ograniczeniem zakresu świadczonych Usług z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, jak również z możliwością zainfekowania wirusem urządzeń informatycznych Użytkownika a także nieprzestrzeganiem Regulaminu. Dotyczy to także szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie podmiotów, z których pomocą Administrator świadczyć będzie swoje Usługi.
Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu witryny www.dutkowski-jaworski.pl w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.
Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
Wszelkie spory wynikające ze stosunku prawnego zawartego na podstawie niniejszego Regulaminu, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego w Olsztynie.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§5 Postępowanie reklamacyjne

Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 10 dni roboczych.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres mailowy, z którego reklamacja wpłynęła do Administratora.
W przypadku uwzględnienia reklamacji Użytkownik ma prawo do realizacji zamówionej usługi bez pobierania przez Administratora dodatkowej opłaty lub do zwrotu opłaty w całości lub w części.

§6 Poufność i dane osobowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika podane w formularzu zapytania oraz przesłane w formie elektronicznej, w celu realizacji Usług prawnych Serwisu. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

§7 Faktury VAT

Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§8 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z użytkownikiem umowy.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i zakresu świadczonych Usług prawnych. O zamiarze dokonania stosownych zmian, Administrator poinformuje Użytkowników na stronach Serwisu. Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.dutkowski-jaworski.pl.
Zastrzeżenia prawne.
Wszelkie informacje zamieszczone na stronach serwisu internetowego www.dutkowski-jaworski.pl nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa polskiego i stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań (art. 71 kodeksu cywilnego). Fakt zamieszczenia informacji na stronach Serwisu nie jest świadczeniem usług w nich opisanych. Dokładna wycena usługi następuje w oparciu o zapytanie wysłane w postaci elektronicznej. Korzystanie z usług Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.
Dutkowski i Jaworski Kancelaria Radców Prawnych, 10-402 Olsztyn, ul. Partyzantów 65/2, tel. (0-89) 527 06 03Radca Prawny Olsztyn - Projekt Artneo.pl Wykonanie stronyinternetowe.olsztyn.pl